image
image

ห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวก

อัตราค่าบริการห้องพักผู้ป่วย 

ประเภทห้อง (ผู้ป่วยทั่วไป) ค่าห้องพัก/วัน ค่าบริการพยาบาล/วัน ราคารวม/วัน
ห้องเดี่ยว  2,500.- 1,440.- 3,940.-
ห้อง 4 เตียง 1,000.- 1,440.- 2,440.-

 

หมายเหตุ   :  ราคาดังกล่าวยังไม่รวม ค่าบริการโรงพยาบาล (Hospital Charge) 250 บาท/วัน และค่าอาหารสำหรับผู้ป่วย

 

อัตราค่าอาหาร (MCAL RATE)
ประเภทอาห ราคา/วัน (บาท)
อาหารธรรมดา/อ่อน 480.-
   
   
   

 

* หมายเหตุ : 

- ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

สิ่งอำนวยความสะดวก

ในห้องพักผู้ป่วย

1. โทรศัพท์           

2. โทรทัศน์ และตู้เย็น 

3. เครื่องปรับอากาศ

4. ตู้เก็บของส่วนตัว 

5. ปุ่มกดเรียกพยาบาล               

6. ชุดรับแขก

7. เตียงปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า          

8. อภินันทนาการของใช้ประจำห้องน้ำ