สนใจติดต่อรับสมัครงานได้ที่... แผนกบุคคล โรงพยาบาลวิภาราม สมุทรปราการ

โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-363-9222 เบอร์ต่อภายในแผนกบุคคล กด 1513 หรือ 9241

เจ้าหน้าที่การตลาด

Requirements

รับสมัคร เจ้าหน้าที่การตลาด จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. ระดับการศึกษา : ปวส.ขึ้นไป บริหารธุรกิจ ,นิเทศศาสตร์ การตลาด ,การจัดการ หรือที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์ : ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
3. คุณสมบัติอื่นๆ

      - ชาย/หญิง

      - ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Windows ได้ทั้ง Word ,Excel

      - มีมนุษยสัมพันธ์ดี ,บุคลิกภาพดี ,มีความเชื่อมั่นในตนเอง

      - มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

** ท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่แผนกบุคคล โรงพยาบาลวิภาราม สมุทรปราการ

หัวหน้าแผนกบัญชี

Requirements

รับสมัคร หัวหน้าแผนกบัญชี จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. ระดับการศึกษา  : ปริญญาตรีทางการบัญชีหรือการเงิน
2. ประสบการณ์     : เคยผ่านงานด้านบัญชีและการเงินในระดับผู้ควบคุมงานมาแล้วอย่างน้อย 5 ปีทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหาร

3. คุณสมบัติอื่นๆ  - เป็นผู้ทำบัญชีที่ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี

                               - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ พิมพ์ดีดได้

                               - สามารถใช้เครื่องใช้สำนักงานได้

 

** ท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่แผนกบุคคล โรงพยาบาลวิภาราม สมุทรปราการ