รายชื่อแพทย์

น.ท.นายแพทย์ ศักดิ์สิทธิ์  ปั้นกระจ่าง

น.ท.นายแพทย์ ศักดิ์สิทธิ์ ปั้นกระจ่าง

สาขา : ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

แพทย์หญิง จงจิตร ลิขิตเลิศล้ำ

แพทย์หญิง จงจิตร ลิขิตเลิศล้ำ

สาขา : อายุกรรม

นายแพทย์ อนุภัทร ทั่งทอง

นายแพทย์ อนุภัทร ทั่งทอง

สาขา : อาชีวเวชศาสตร์