image
แผนกตรวจสุขภาพ และอาชีวอนามัย

แผนกตรวจสุขภาพ และอาชีวอนามัย

ทีมแพทย์ แผนกตรวจสุขภาพ และอาชีวอนามัย 

 • นายแพทย์ อนุภัทร ทั่งทอง

 

แผนกตรวจสุขภาพ และอาชีวอนามัย  

     โรงพยาบาลวิภาราม สมุทรปราการ เป็นศูนย์ที่ให้บริการตรวจสุขภาพทั้งในโรงพยาบาลและนอกสถานที่ นอกจากนี้ยังจัดให้มีบริการด้านอาชีวอนามัย
แบบครบวงจร ตามสถานประกอบการต่างๆ โดยทีมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และพยาบาลอาชีวอนามัย

ปัจจุบันกระแสการดูแลสุขภาพกำลังอยู่ในความสนใจของทุกๆ คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการตรวจสุขภาพ ซึ่งเป็นการคัดกรอง

ความผิดปกติที่เกิดขึ้นก่อนที่จะป่วย โดยอาจแบ่งได้ ดังนี้ 

 • โรคทั่วไป (General Diseases)  เป็นโรคทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน สามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้ เช่น โรคเบาหวาน, โรคความดันโลหิตสูง,โรคไข้หวัด เป็นต้น
   
 • โรคที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงาน (Work Related Diseases) เป็นโรคที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการทำงานโดยตรง แต่การทำงานเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมให้เกิดโรค หรืออาจส่งผลให้โรคที่เป็นรุนแรงมากขึ้น เช่น โรคความดันโลหิตสูงจากความเครียด, จากการทำงาน หรือโรคกระเพราะอาหารจากการทำงานกะ เป็นต้น
   
 • โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ (Occupational Diseases)  เป็นโรคที่เกิดจากการสัมผัสสิ่งคุกคามโดยตรงจากการทำงาน เช่น โรคพิษตะกั่วโรคซิลิโคซิสจากการสัมผัสฝุ่นหิน เป็นต้น

การบริการ ในแผนกตรวจสุขภาพและอาชีวอนามัย

 1. บริการ wellness ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน ,ตรวจสุขภาพประจำปี ,ตรวจเพื่อทำประกันชีวิต ,ตรวจสุขภาพเพื่อศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งให้บริการวัคซีนป้องกันโรค
 2. บริการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง หู-ตา-ปอด ตามโปรแกรมอาชีวอนามัย และโปรแกรมตรวจสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ , ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ ,ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สูง
 3. Mobile check up นอกสถานที่

​​

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

       แผนกตรวจสุขภาพ และอาชีวอนามัย โทรศัพท์ 0-2363-9222 ต่อ 1131,1132