image
แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

          แผนกอุบัติเหตุ - ฉุกเฉินให้บริการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยวิกฤต ฉุกเฉินทุกรูปแบบ ซึ่งมีการเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลา ทั้งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล และบุคลากรที่ผ่านการอบรมในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย ยามฉุกเฉินทั้งในเวลาทำการและนอกทำการ โรงพยาบาลวิภาราม สมุทรปราการ มีรถพยาบาลฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพทั้งเครื่องช่วยหายใจ เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า ได้รับอนุญาตจากศูนย์กู้ชีพนเรนทรสามารถรับ-ส่ง ผู้ป่วยทั้งในเขต และนอกเขตพื้นที่ แผนกฉุกเฉินมีพื้นที่เชื่อมต่อกับแผนกเอกซเรย์ ทำให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ทันท่วงที แผนกฉุกเฉินสามารถรองรับผู้ป่วยได้ 9 เตียงในภาวะปกติ

         ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลผู้ป่วยอย่างเร่งด่วนและทันท่วงที โรงพยาบาลวิภาราม สมุทรปราการ จึงเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ เพื่อรองรับผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินในรูปแบบของศูนย์อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน ซึ่งความพร้อมด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัย ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงการเตรียมพร้อมแผนปฏิบัติการ เพื่อรองรับการเกิดอุบัติเหตุหมู่ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง มีบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน 24 ชม.โดยเข้าร่วมกับศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน เขตจังหวัดสมุทรปราการ (1669) 

 

งานบริการแพทย์ฉุกเฉิน

  • บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง
  • บริการพยาบาล รถรับ - ส่ง ที่บ้านโรงพยาบาล
  • ให้การดูแลรักษาเบื้องต้นกับผู้ป่วยอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน  เพื่อให้พ้นภาวะวิกฤติตลอด 24 ชม.

งานบริการศัลยกรรม

  • บริการตรวจรักษาผู้ป่วยทางด้านศัลยกรรมที่มีการทำหัตถการและทำศัลยกรรมห้องผ่าตัดเล็ก

งานบริการแผนกผู้ป่วนนอก

  • บริการตรวจรักษาผู้ป่วยที่มารับบริการนอกเวลาทุกประเภทหลังเวลา 19.00 - 07.00 .


ทีมแพทย์เฉพาะทางและบุคลากรทางการแพทย์

      ทีมแพทย์เฉพาะทางที่เชี่ยวชาญด้านต่าง มีความชำนาญเพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ยังสามารถ ขอคำปรึกษา และติดต่อแพทย์เฉพาะทางสาขาหลักทุกสาขาได้ตลอด  ด้านบุคลากรมีการเตรียมพร้อมของจำนวนเจ้าหน้าที่เพื่อให้เพียงพอต่อการดูแลผู้ป่วย ซึ่งบุคลากรของโรงพยาบาลวิภารามเน้นการฝึกอบรม ให้มีความรู้ ความชำนาญและเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยอยู่เสมอ รวมถึงความมุ่งมั่นในการให้บริการ ด้วยพฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ

 
การนัดหมายและการติดต่อสอบถาม 

      แผนกอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน โทร  02-363-9238 

      เบอร์โทร Call Center  02-363-9222 ต่อ 9238, 9201, 1101