image
แผนกตรวจสุขภาพ คนประจำเรือ
image
แผนกตรวจสุขภาพ คนประจำเรือ

แผนกตรวจสุขภาพ คนประจำเรือ

ทีมแพทย์ ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย

  • นายแพทย์ อนุภัทร ทั่งทอง
  • แพทย์หญิง จงจิตร ลิขิตเลิศล้ำ
  • แพทย์หญิง ธนิกานต์ สู่พานิช (Part time)
  • แพทย์หญิง ฐิตาภา พานทอง (Part time)

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย  

     โรงพยาบาลวิภาราม สมุทรปราการ ได้รับการอนุมัติจากกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเป็นสถานพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพและออกใบรับรองแพทย์คนประจำเรือ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขว่าด้วยใบรับรองแพทย์คนประจำเรือเพื่อ แสดงถึงความพร้อมด้านสุขภาพในการปฏิบัติงานทางเรือเดินทะเล

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

คลินิกตรวจสุขภาพและการออกใบรับรองแพทย์คนประจำเรือ  โทรศัพท์  0-2363-9222  ต่อ 1132

เวลาทำการ วันจันทร์ ถึง วันเสาร์  08.00 - 17.00 น.