วิสัยทัศน์ (Vision)

" เป็นเลิศในการให้บริการผู้ป่วยโรคมะเร็ง ในจังหวัดสมุทรปราการ "

 

พันธกิจ (Mission)

โรงพยาบาลวิภาราม สมุทรปราการ มุ่งมั่น...

    1. ให้บริการรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
    2. ให้บริการด้วยจิตสำนึกแห่งวิชาชีพ
    3. พัฒนาคุณภาพการบริการ (Continuous Quality Improvement) อย่างต่อเนื่อง

 

ค่านิยมองค์กร (Core Policy)


    " ถูกต้อง  ครบถ้วน  รวดเร็ว "


    ถูกต้อง = ทำทุกอย่างให้ถูกต้องตาม Procedure
    ครบถ้วน = ทำให้ครบถ้วนตาม  QP  WI 
    รวดเร็ว = ให้บริการอย่างรวดเร็ว